413072102

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 Do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I

Informujemy, że przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I oraz nowych uczniów do klas starszych odbywać się będzie w dniach 01.03 – 27.03.2024r. w godz. 8.00 – 14.00. 

 

Rekrutacją do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego objęte są dzieci w wieku od 3, do 6 lat, czyli urodzone w latach 2018r. – 2021r. oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
W miarę wolnych miejsc, jeśli dziecko samodzielnie korzysta z toalety i ma ukończone 2,5 roku może zostać objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Wnioski można pobrać:
•W szkole – u wychowawców PP i kl. 0, u pana woźnego, w sekretariacie

• Ze strony szkoły: http://spbrzechow.edu.pl 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych będzie podane 7 kwietnia 2024 r. (do godz. 15.00).
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Punkcie Przedszkolnym 3-4 latki; max 25 dzieci
Przewiduje się 1 lub 2 Grupy dzieci w Oddziale Przedszkolnym -5 i 6 latki; max 25 dzieci w grupie

KRYTERIA PRZYJĘĆ:
1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci już uczęszczające do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w Brzechowie.
2. W drugiej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Brzechów.
3. W trzeciej kolejności przyjmuje się dzieci z rodzin, których rodzeństwo uczęszcza do naszej szkoły, przedszkola z gminy Daleszyce.
4. W miarę wolnych miejsc dzieci z poza gminy Daleszyce.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dodatkowe kryterium ustalone przez organ prowadzący, jeśli pozostałe nie prowadzą do wyłonienia kandydata:

Rodzice kandydata pracują (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą). Potwierdzające zaświadczenia (zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego, zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy, zaświadczenie o treści umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem rodziców, że nie uległa zawieszeniu).

4-latki mają pierwszeństwo przed 3-latkami. 

Wniosek o przyjecie ucznia do skzoly 

Wniosek o przyjecie dziecka do PP:0