Statut Stowarzyszenia „Kuźnia Talentów”

Statut Stowarzyszenia Kuźnia Talentów – kliknij aby pobrać 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOROZWOJU BRZECHOWA„KUŹNIA TALENTÓW”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa „Kuźnia Talentów”, zwane
dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym
na podstawie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz. U. 2003, nr 96 poz.
873 z późn. zm.) Prawo o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci z podaniem nazwy i siedziby
Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Kuźnia Talentów”,
wszędzie poza pismami urzędowymi.
§2.
1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3.
1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§4.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić
również działalność poza granicami kraju.
§5.
1. Siedzibą władz jest Szkoła Podstawowa w Brzechowie, gmina Daleszyce,
województwo świętokrzyskie.
§6.
1. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako
działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
3. Walne Zebranie określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji
zadań należących do celów statutowych organizacji.
5. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, powołaną na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
§7.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych
zadań, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
2
4. Prezes i członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko
w następujących przypadkach:
a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach
obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji;
b) w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę
funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub
uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.
5. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, nr 123, p. 776 z późn. zm.).
6. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, p. 837 z późn. zm.).
§8.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może pozostać członkiem tych organizacji tylko na zasadach pełnej
autonomii.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§9.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz edukacji przedszkolnej w Brzechowie.
2) Wspieranie działań i dbałość o ochronę środowiska.
3) Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój społeczny,
kulturalny i gospodarczy wsi Brzechów w gminie Daleszyce.
4) Działanie na rzecz ekorozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wspólnot
obywatelskich, a także realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru
mieszkańców wsi Brzechów.
5) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej
realizacji celów statutowych.
6) Uczestniczenie w programach pomocowych finansowanych ze środków krajowych
i zagranicznych i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów
Stowarzyszenia.
7) Prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, społecznej, edukacyjnej
i kulturalnej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: pomocy
społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, oświaty
i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania
i rozwijania kultury regionalnej.
§10.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:
1) Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej z dziećmi i rodzicami.
2) Występowanie z wnioskami i projektami do fundacji i innych organizacji
pozarządowych wspierających działalność oświatową.
3) Krzewienie wśród mieszkańców Brzechowa i ludzi związanych z miejscowością
troski o jej sprawy współczesne i przyszły rozwój.
3
4) Prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez obozów, kursów edukacyjnych, sportowych,
turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych.
5) Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
6) Organizowanie wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
7) Działania na rzecz zwiększenia szans życiowych mieszkańców wsi, zwłaszcza
młodych ludzi.
8) Edukację ekologiczną mieszkańców, popularyzację rolnictwa ekologicznego.
9) Kultywowanie tradycji regionalnych wsi Brzechów oraz gminy Daleszyce.
10)Współdziałanie z władzami gminy, instytucjami wojewódzkimi oraz innymi
organizacjami społecznymi oraz wspieranie ich działań.
11)Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego trybu życia, turystyki, sportu
i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
12)Kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia.
13)Wzbogacanie osobowości i integrację mieszkańców i sympatyków wsi Brzechów.
14)Kreowanie i rozwój produktów regionalnych.
15)Działanie na rzecz promocji wsi Brzechów i okolic.
16)Działanie przeciw bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.
17)Ochronę i podkreślenie walorów przyrodniczych wsi.
18)Promocję dziedzictwa kulturowego.
19)Organizację spotkań, imprez sportowych i kulturalnych.
20)Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej na
rzecz swoich członków oraz lokalnych społeczności.
21)Wspieranie inicjatyw lokalnych.
22)Utrzymywanie kontaktów i współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach.
23)Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć
związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
24)Organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć
wyrównawczych, kulturalnych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia,
ochroną środowiska, przedsiębiorczością dla uczniów, studentów, rodziców,
nauczycieli i lokalnego środowiska.
25)Zakładanie i prowadzenie niepublicznych i publicznych placówek oświatowo –
wychowawczych i alternatywnych form edukacji.
26)Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie
zajęć plastycznych, muzycznych oraz teatralnych.
27)Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizację wycieczek,
obozów, kolonii i innych alternatywnych form wypoczynku.
2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku
publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy
uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:
a) działalność odpłatna:
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
85.10.Z Wychowanie przedszkolne.
85.20.Z Szkoły podstawowe.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.59.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
4
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
b) działalność nieodpłatna:
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
85.10.Z Wychowanie przedszkolne.
85.20.Z Szkoły podstawowe.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.59.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
3. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której
mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.
§12.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
§13.
1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą
w czasie pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej deklaracji
członkowskiej, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo
w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu
odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§14.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystania na takich samych zasadach jak osoby trzecie z możliwości,
jakie stwarza Stowarzyszenie.
5
§15.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
2. Przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia
Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię.
3. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
4. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
§16.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje oraz pozbawia Walne Zebranie na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może
jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
poza tym posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacenia składek członkowskich.
§17.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele,
która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
2. Członkostwo to ustaje na skutek utraty osobowości prawnej lub zmiany profilu
działalności przez członka wspierającego.
3. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela ma prawo brać udział
z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia
wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.
§18.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka Stowarzyszenia.
3. Uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego
roku lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres
dwóch lat.
4. Uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
§19.
1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia na ręce Zarządu odwołania
do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja
Walnego Zebrania jest ostateczna.
6
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§20.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.
§21.
1. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub
tajnym przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania, z
zastrzeżeniem § 26 Statutu, decyzją walnego Zebrania.
2. O członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą starać się
jedynie członkowie Stowarzyszenia czynnie działający w organizacji co najmniej
jeden rok.
§22.
1. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba członków
dokooptowanych nie przekracza 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków
§23.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§24.
Walne Zebranie członków może być:
1. Zwyczajne.
2. Nadzwyczajne.
§25.
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze
i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, nie później niż do 30 czerwca
każdego roku.
2. W trybie określonym dalszymi postanowieniami prawo zwołania Walnego Zebrania
przysługuje Komisji Rewizyjnej.
3. Nadzwyczajne walne Zebranie zwołuje Zarząd:
– z własnej inicjatywy,
– na żądanie Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
5. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad walnego Zebrania,
organizator musi zawiadomić jego uczestników, co najmniej 14-dni przed jego
rozpoczęciem.
6. Uchwały podejmowane przez walne Zebranie, zapadają w głosowaniu jawnym lub
tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej
liczby członków z zastrzeżeniem § 26 Statutu.
7
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
§26.
1. W przypadku braku quorum organizator zwołuje walne Zebranie w drugim terminie,
nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają
zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków, chyba że
Statut przewiduje szczególne surowsze warunki podejmowania Uchwał.
§27.
1. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący walnego Zebrania wybierany
każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów uczestników
Zebrania. Przewodniczący może wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§28.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
3. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego).
7. Ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
9. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
11. Nadawanie oraz pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
Zarząd Stowarzyszenia
§29.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób.
2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze
swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
3. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
– ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
– zrzeczenia się funkcji,
– odwołania z funkcji przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się
od pracy.
§30.
1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, a także przez 1/3 członków
Zarządu. Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada Komisja Rewizyjna.
8
4. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§31.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Zwoływanie Walnego Zebrania.
2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia.
3. Ustalanie programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej
Stowarzyszenia.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
5. Podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli,
podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie
pełnomocnictw.
7. Uchwalenie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym
dla Walnego Zebrania.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających.
9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
10. Ustalanie terminów składek członkowskich, pobieranie składek, a w szczególności
wypadkach zwalniania z tych opłat.
11. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych
i międzynarodowych.
Komisja Rewizyjna
§32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród
siebie Przewodniczącego.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji
dołącza się osobę spośród członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Komisji
Rewizyjnej za zgodą członka. W ten sposób można powołać tylko jednego członka
Komisji. W przypadku wystąpienia większej liczby członków Komisji, Walne Zebranie
przeprowadza wybory uzupełniające.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.
6. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega
Zarządowi.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem
doradczym.
9
9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
§33.
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja rewizyjna
może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W sytuacji równego rozłożenia
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§34.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Nadzór nad organami, jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia w zakresie ich
działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem
wyeliminowania między innymi:
– nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących
decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych,
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie.
2. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie wyjaśnień.
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
5. Żądanie od członków oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6. Wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium dla Zarządu.
7. Udział członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8. Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu.
9. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków .
10. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie
ustalonym Statutem.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§35.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
1) Darowizn, spadków i składek członkowskich.
2) Przekazanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego, gdy Stowarzyszenie
uzyska statut organizacji pożytku publicznego.
3) Subwencji i dotacji osób prawnych.
4) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
5) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
6) Dochodów z oprocentowanych lokat bankowych.
7) Dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych.
8) Dochodów z działalności odpłatnej.
9) Umów sponsorskich.
10
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może w przyszłości podjąć działalność
gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
§36.
1. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
§37.
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§38.
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej
zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne
Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe
do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie
majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.