413072102

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 

Do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I 

Informujemy, że przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I odbywać się będzie w dniach 01.03 – 31.03.2019r. w godz. 8.00 – 16.00 (poniedziałek-piątek). 

Rekrutacją do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2013 – 2016 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Wnioski można pobrać:
• Wnioski do Punktu Przedszkolnego –u p. Karoliny Banasik w Punkcie Przedszkolnym.
• Wnioski do Oddziału Przedszkolnego i kl. I- u p. Barbary Wawrzeńczyk w kl.”0”.

  • Wszystkie w sekretariacie szkoły.
  • Ze strony szkoły: http://spbrzechow.edu.pl

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – 8 kwietnia 2019 r. (do godz. 15.00). (Wywieszenie w szkole na tablicy ogłoszeń.)
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Punkcie Przedszkolnym 3-5 latki;  max 25
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Oddziale Przedszkolnym -5-6 latki; max 25

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:
1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Brzechów już uczęszczające do przedszkola.
2. W drugiej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Brzechów.
3. W trzeciej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Gminie Daleszyce i uczęszczające do naszej szkoły, przedszkola w poprzednich latach.
4. W miarę wolnych miejsc dzieci z poza gminy Daleszyce.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
§ wielodzietność rodziny kandydata,
§ niepełnosprawność kandydata,
§ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
§ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
§ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
§ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
§ objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Podanie do pobrania – kliknij tu —->  Podanie