413072102

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I

Informujemy, że przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego, Oddziału
Przedszkolnego, kl.I oraz nowych uczniów do klas starszych odbywać się będzie w dniach 01.03 – 31.03.2023r. w godz. 8.00 –14.00.
Rekrutacją do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2017r. – 2020r. oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna
dziecka.
Wnioski można pobrać:
• Przy wejściu do szkoły –u pana woźnego, w sekretariacie
• Ze strony szkoły: http://spbrzechow.edu.pl
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – 3 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.00). (Wywieszenie na głównych
drzwiach szkoły – dzieci już uczęszczające, nowe dzieci – dodatkowo telefon do rodzica).
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Punkcie Przedszkolnym 3 – 4 latki; max 25
Przewiduje się 1 lub 2 Grupy dzieci w Oddziale Przedszkolnym – 5 i 6 latki; max 22 w grupie. 
 
KRYTERIA PRZYJĘĆ:
1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci już uczęszczające do punktu przedszkolnego/ oddziału
przedszkolnego w Brzechowie.
2. W drugiej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Brzechów.
3. W trzeciej kolejności przyjmuje się dzieci z rodzin, których rodzeństwo uczęszcza do naszej szkoły,
przedszkola z gminy Daleszyce.
4. W miarę wolnych miejsc dzieci z poza gminy Daleszyce.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo
oświatowe:
wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandy
data,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Dodatkowe kryterium ustalone przez organ prowadzący jeśli pozostałe nie prowadzą do wyłonienia kandydata:
Rodzice kandydata pracują (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą). Potwierdzające zaświadczenia (zaświadczenie o zatrudnieniu wystawioneprzez pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego, zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy, zaświadczenie o treści umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem rodziców, że nie uległa zawieszeniu).
4 – latki mają pierwszeństwo przed 3 -latkami. 
Podania do pobrania: