413072102

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I

Informujemy, że przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I odbywać się będzie w dniach 01.03 – 31.03.2021r. w godz. 8.00 – 14.00 (poniedziałek-piątek). 

Rekrutacją do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015 – 2018 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Wnioski można pobrać:
• Przy wejściu do szkoły –u pana woźnego

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – 9 kwietnia 2020 r. (do godz. 15.00). (Wywieszenie  na głównych drzwiach szkoły – dzieci już uczęszczające, nowe dzieci – dodatkowo telefon do rodzica)
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Punkcie Przedszkolnym 3-5 latki;  max 25
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Oddziale Przedszkolnym -5-6 latki; max 22

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:
1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Brzechów już uczęszczające do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego.
2. W drugiej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Brzechów.
3. W trzeciej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Gminie Daleszyce i uczęszczające do naszej szkoły, przedszkola w poprzednich latach.
4. W miarę wolnych miejsc dzieci z poza gminy Daleszyce.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
§ wielodzietność rodziny kandydata,
§ niepełnosprawność kandydata,
§ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
§ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
§ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
§ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
§ objęcie kandydata pieczą zastępczą