413072102

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
Do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, kl.I 
 
Informujemy, że przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego, Oddziału
Przedszkolnego, kl.I oraz nowych uczniów do klas starszych odbywać się będzie w dniach
01.03 – 31.03.2022 r. w godz. 8.00 – 14.00 (poniedziałek – piątek).
Rekrutacją do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016 – 2019 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna
dziecka.
Wnioski można pobrać:
• Przy wejściu do szkoły – u pana woźnego
• Ze strony szkoły: http://spbrzechow.edu.pl
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – 6 kwietnia 2022 r. (do godz. 15.00). (Wywieszenie na głównych
drzwiach szkoły – dzieci już uczęszczające, nowe dzieci – dodatkowo telefon do rodzica)
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Punkcie Przedszkolnym 3 – 5 latki; max 25
Przewiduje się 1 Grupę dzieci w Oddziale Przedszkolnym – 5 – 6 latki; max 22
KRYTERIA PRZYJĘĆ:
1. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci już uczęszczające do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w Brzechowie.
2. W drugiej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Brzechów.
3. W trzeciej kolejności przyjmuje się dzieci z rodzin, których rodzeństwo uczęszcza do naszej szkoły, przedszkola z gminy Daleszyce.
4. W miarę wolnych miejsc dzieci z poza gminy Daleszyce.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Dodatkowe kryterium ustalone przez organ prowadzący, jeśli pozostałe nie prowadzą do
wyłonienia kandydata:
 Rodzice kandydata pracują (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą). Potwierdzające zaświadczenia (zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego, zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy, zaświadczenie o treści umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem rodziców, że nie uległa zawieszeniu).
 4 – latki mają pierwszeństwo przed 3 – latkami. 
 
Wniosek -szkoła – kliknij aby pobrać 
Wniosek PP, kl. 0 – kliknij aby pobrać